Studentvikarie har bytt namn till Humly →
Privat distansundervisning och mentorskap

Digitalt mentorskap

I kölvattnet av den pågående pandemin och utmaningar kopplat till den, så vill Humly självklart kunna stötta upp än mer i skolsverige och vara till hjälp för de elever vars lärande har påverkats negativt. Vårt engagemang vill vi stärka även utanför skoltid med ett digitalt mentorskap. I verksamheter där det behövs kan vi bistå skolhuvudmännen med läranderesurser för elever även efter skolan är slut. Humlys vikarier har både erfarenhet och kompetens av utbildning digitalt, och kan på ett fint sätt supporta elever som är i behov av extra stöd efter skoltid och samarbeta med ordinarie personal. 

Humly_Digitalt-mentorskap

Främja utbildning

Syftet med det ett digitalt mentorsskap är att stötta elever efter skoltid, på kvällar och/eller helger. Mentorsskapet sker i nära dialog med undervisande lärare. En plan för vilka lärandemål som eleven bör fokusera på sätts upp tillsammans. Denna plan följer sedan Humlys mentor och eleven. Kontinuerlig återkoppling sker med undervisande lärare och en utvärdering görs innan det digitala mentorstödet avslutas.

Såhär fungerar det

Digitalt mentorskap för alla

Humly tillhandahåller en stort utbud av digitala mentorer. I Humlys vikariepool finns behöriga lärare, lärarstudenter och personer som har gedigen erfarenhet av att ha arbetat som vikarier. I nära dialog med samordnande kontaktperson hos skolhuvudmännen tillsätts uppdraget med lämplig vikarie.  

All relevant information om uppdraget, som tillhandahålls av berörd skola, kan med fördel kommuniceras ut i Humlys plattform för den tillsatte vikarien att ta del av. Ju mer information som vikarien på förhand får ta del av, desto bättre blir det inledande samtalet med eleven. 

Humlys digitala mentor sätter tillsammans upp en mötesstruktur med berörd elev. Videomötena sker i den av kommunen tillhandahållna digitala plattformen, där vikarien ges tillgång

Omfattning på uppdraget behöver vara klarlagt innan uppdraget påbörjas så att Humlys mentor och berörd elev vet hur långt fram i tiden som denna extra stöttning behöver planeras in. 

Kontakt

Önskar du diskutera upplägg för vårt digitala mentorskap vidare, är du varmt välkommen att höra av dig, så tar vi ett förbehållslöst möte och pratar igenom hur vi skulle kunna vara ett stöd för din verksamhet. 

Kristoffer Hedram
kristoffer.hedram@humly.io
0702-306401  

Humly_Kristoffer-H