Studentvikarie har bytt namn till Humly →

En ny vardag i skolan

Postad 14 december, 2020 i kategori Allmänt

En ny vardag i skolan

2020 kommer att vara ett år många av oss sent kommer att glömma. Alla våras planeringar har fått skjutas åt sidan för att istället rikta in oss på att hantera den rådande pandemin. I skolorna runt om i Sverige har ett gediget arbete gjorts för att fortsatt kunna bedriva god undervisning, även om varken elever eller lärare fysiskt befinner sig i klassrummet utan på distans. I kölvattnet av omställningen har det varit fantastiskt att följa all den nyvunna kunskapen som är gjord och alla de initiativ som har dragits igång av olika aktörer. Redan tidigt i pandemin fick RISE i uppdrag av Skolverket att arbeta fram ett stöd för verksamheterna för att underlätta omställningen till distansundervisning. Det resulterade i Skolahemma.se, som för många skolhuvudmän har varit till god hjälp. Därutöver har vi sett mer regionala projekt som har drivits med målsättningen i övergången. Värt att nämna i det här sammanhanget är Göteborgsregionens digitala sajt distanspedagogik.se, som syftar till ge konkreta tips och råd på hur distansundervisning kan bedrivas och kopplar dessa tips till relevanta digitala resurser. 

Vi har samtidigt fått erfara att pandemin har skapat ansträngningar hos Sveriges lärare och elever. Redan i maj månad kom Sveriges Elevkårer ut med en undersökning om hur gymnasieelever har upplevt övergången. I stora drag har det fungerat väl, men vi kan också se att en del elever har haft utmaningar med att skolsammanhanget har blivit något annat under pandemin. Flera undersökningar har också gjorts kring skolhuvudmännens upplevelser av omställningen, däribland Göteborgsregionens kartläggning av totalt 20 kommuners erfarenheter, men också Skolinspektionens kartläggning av 106 skolhuvudmäns möjligheter och utmaningar under covid-19 pandemin. Höstens återgång till närundervisning var ett välkommet beslut taget av Regeringen, samtidigt som en fortsatt beredskap fanns till att snabbt kunna återgå till distansundervisning om så krävdes. Det har vi fått erfara under hösten, när smittläget i samhället förvärrades och Regeringen fattade beslut om att låta gymnasieskolorna återigen återgå till distansundervisning. 

“Vi ställer inte in, vi ställer om”

Sveriges lärarkår gör på riktigt ett helt fantastiskt arbete. De bedriver god undervisning, täcker upp för varandra, har fått utmana sig själva i att ställa om sin undervisning till distans och utökat sin pedagogiska verktygslåda. Det har varit fint att se att diskussionen ganska snabbt gick över från infrastrukturella frågor till mer didaktiska dito, att fokus istället kom att hamna på utveckling av undervisning. I takt med att vi under 2020 har sett att lärare och skolhuvudmän har tagit stora digitala kliv, har alla verksamheter runt om i världen fått göra detsamma. Slogans såsom “vi ställer inte in, vi ställer om” har använts frekvent. Det har inte varit lätt att förändra sitt beteende i grunden som pandemin har tvingat oss att göra, men det har gjorts med den äran. 

Det innebär att vi som bolag också behöver anpassa verksamheten och möta nya uppkomna behov. När begreppet undervisning inte per definition just nu är förknippat med fysisk närvaro utan kan bedrivas utan att geografisk plats är en förutsättning, öppnar det upp för många spännande möjligheter, både på kort och på lång sikt. På Humly arbetar över 2000 skickliga, engagerade och kloka människor, som med kort varsel kan hjälpa skolor när ordinarie lärare är borta. Under hösten har vi sett ett stort behov och vi är glada att ha kunnat underlätta för många förskolor och skolor i hela Sverige. Även om en del av undervisningen förflyttas från det fysiska klassrummet finns det fortsatt ett behov av kompetent personal när ordinarie lärare är frånvarande. När förutsättningarna förändras i grunden och nya arenor öppnar sig, är det spännande att se vart vi kan ta oss. Att hitta vägar där vi till fler skolor kan möjliggöra fler vikarier är en riktigt spännande väg att vandra. 

En digital vikariepool 

Digitaliseringen skapar möjligheter att erbjuda skolor fler vikarier, som med kort varsel kan hoppa in och ta vid där ordinarie lärare har lämnat. På distans, och helt digitalt. Tänk möjligheterna som det öppnar, där kompetenta vikarier från Ystad kan hålla lektioner i Umeå, där fler högskolestudenter och behöriga lärare kan fördela sin tid på fler skolor, för att den geografiska platsen har satts ur spel. 

Det mellanmänskliga mötet är fantastiskt och viktigt. Vare sig Teams, Zoom eller Google Meet kan på allvar ersätta det. Samtidigt har vi sett hur skolorna på ett bra sätt har kunnat ställa om till distansundervisning redan i mars månad och nu senast i november. Den nyvunna kunskapen skapar en positiv utveckling av de digitala lektionerna, där lärarna har försett sig med betydligt fler verktyg och strategier för att kunna bedriva god undervisning också på distans. 

Den här utvecklingen önskar vi på Humly hjälpa till att upprätthålla och samtidigt ge våra förskolor och skolor möjlighet att återhämta sig men också på sikt kunna möjliggöra att fler kompetenta vikarier kan ta uppdrag i större delar av landet. Digitaliseringen skapar sådana förutsättningar.

Hör gärna av er till oss om ni är nyfikna på hur vi kan hjälpa till.

Kristoffer Hedram

Humlys digitala vikariepool