Humly’s Visselblåsarpolicy

Visselblåsartjänsten ger möjlighet att rapportera potentiella allvarliga missförhållanden eller överträdelser av lag eller andra bestämmelser som Humly har att följa. Vår visselblåsartjänst hjälper oss att värna om en god bolagsstyrning och att bevara allmänhetens förtroende för oss genom att tidigt åtgärda direkta och potentiella risker. Vi uppmanar att i första hand alltid rapportera förseelser via vårt interna visselblåsarsystem men skulle du redan anmält det där och vara missnöjd med hanteringen har du möjlighet att vända dig externt med din rapport. För att läsa mer och extern rapportering samt få reda på vilka myndigheter som kan hantera din anmälan se här

Vi kämpar för att göra rätt

Humly strävar efter att upprätthålla ett öppet klimat och en hög etik i det vi gör. Vidare värnar Humly om säkerheten och respekten för kunder, anställda och samarbetspartners som berörs av organisationen. För att kunna rapportera oegentligheter har vi därför ett visselblåsningsystem där anställda, kunder och andra kan rapportera iakttagelser som bedöms oetiska eller olagliga i förhållande till Humlys policys och riktlinjer, eller rådande lagstiftning.

Identiteten på den som rapporterar kommer att hållas sekretessbelagd i uppföljning samt vid frågor och diskussioner i ärendet, såvida Humly inte är skyldiga enligt lag att röja identiteten på den som rapporterar. I de fall då identiteten på den som rapporterat behöver offentliggöras, kommer hen att bli informerad därom. Humly lämnar som garanti att den som rapporterar inte riskerar att drabbas av några repressalier som konsekvens av rapporteringen, vare sig vid tidpunkten för anmälan eller i efterhand.

När kan du använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera om misstankar kring strukturella eller tillfälliga avvikelser från Humlys värderingar och etiska principer som allvarligt kan påverka vår organisation. Även vid misstanke om direkt olagligt beteende uppmuntrar Humly dig att omedelbart rapportera observationerna.

Följande är exempel på vad som kan anses vara ärenden för visselblåsning:

  • Brott eller misstanke om brott 
  • Om något inte överensstämmer med Humlys värderingar 
  • Något som kan utgöra ett grovt missförhållande
  • Något som allvarligt kan påverka Humlys organisation negativt
  • Något som görs för att dölja något av tidigare nämnda områden

Humly uppmuntrar att oro rapporteras även vid osäkerhet på om det borde rapporteras eller inte. Det behöver inte finnas bevis för det rapporterade, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Så här hanteras ditt meddelande

För att trygga din anonymitet hanteras samtliga ärenden via en särskild kommunikationskanal dit enbart behöriga i oberoende ställning har tillgång. 

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och inkomna ärenden bekräftas senast 7 dagar efter att de inkommit. 

Samtliga ärenden utreds och du som anmälare har rätt till återkoppling på hur ärendet har utretts och åtgärdats senast 3 månader efter att rapporten inkommit. 

Efter utrett ärende sparas enbart den information som lagen kräver.

För att inkomma med ett ärende svarar du på frågorna nedan och skickar dem i ett mejl till whistleblowing@humly.io

Beskriv ditt ärende

Tänk på att beskriva ditt ärende så noggrant som möjligt för att underlätta vår utredning:

Vad handlar din rapport om?

När inträffade detta?

Var inträffade detta?

Beskriv vad som har hänt?

Beskriv vad som hänt och varför du skickar in den här rapporten. Om du vill rapportera anonymt, skriv din rapport på ett sådant sätt att du inte avslöjar din identitet.

Vill du lägga till bilaga till ditt mejl är det viktigt att du inte inkluderar känsliga personuppgifter om personer du nämner i ditt meddelande, ifall de inte är nödvändiga för att beskriva ditt ärende. Vidare är det vid önskan om anonymitet viktigt att du säkerställt i dokumentets ursprung och information att inga uppgifter kan röja din identitet.